top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

Du skal vide, at jeg naturligvis er opdateret på og følger de nye regler og krav til fortrolig dataopbevaring mv.
Herunder har jeg beskrevet den persondatapolitik, som jeg følger. Det gælder både opbevaring af alle personlige data og notater mv. ifm. konsultation og behandlinger.

Data-ansvarlige
Jeg, Eva Levring Madsen, er data-ansvarlig for behandlingen af alle personoplysninger, som jeg modtager af dig.          
                                                                                                                                      
Journalføring
Jeg fører journal for at kunne give dig den bedst mulige behandling. Derigennem kan vi måle din fremgang, og jeg ved, hvad vi har talt om i vores konsultationer. Du kan til enhver tid få oplyst, hvad der står i journalen. 
 
Journalføring er relevante optegnelser over din tilstand, symptomer, plan for videre forløb i form af undersøgelser og behandlinger samt laboratorie resultater. Journalføring har ligeledes stor betydning for klientsikkerheden, fx i forbindelse med klager. Her kan journalen bruges til at redegøre for behandling og forløb. 
 
Journalen er et vigtigt arbejdsredskab og informationsgrundlag for både mig, som behandler, og dig, som klient, og det kan være et led i  samarbejdet mellem andre behandlere, såfremt det er dit ønske. 
 
Personoplysninger
Jeg opretter journal for alle klienter, både online konsultationer og via klinikken. Den indeholder relevante oplysninger af betydning for behandlingen:
 
Navn, adresse, telefon og andre personlige oplysninger
Dato for første konsultation og årsag til henvendelsen
Oplysninger om praktiserende læge, eventuelle sygdomme og medicin
Kontakt til andre behandlere.
Opfølgning fra gang til gang, hvilke ændringer der er sket siden sidst
Iagttagelser under behandlingsforløbet
Informationer givet til dig og forslag til livsstilsændringer. 
 
Modtager af personligoplysninger
Det er alene mig, der vil få indsigt i dine personoplysninger. Det vil sige de overgives ikke til andre medmindre, jeg har dit specifikke samtykke.
 
Opbevaring af personoplysninger
Journalen skal opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke har adgang til den. Det gør jeg ved, at håndskrevne journaler opbevares i aflåst arkiv sammen med opbevaring af journaler i cloud produkter som journalføringssystem. Journalen opbevares sålænge, du er aktiv klient hos mig. Når du ikke længere er det, slettes personoplysninger om behandlingsforløb ift. gældende lovgivning.
 
Ophører jeg med at praktisere, bortfalder pligten til at opbevare journalerne samtidig hermed. Journalen kan i sådan en situation udleveres til dig. En journal kan med dit begrundede ønske overdrages til anden behandler. I disse tilfælde overgår opbevaringspligten til den pågældende behandler.
 
Samtykke og retten til at trække det tilbage
I forbindelse med behandlinger afgiver du et særskilt samtykke til at føre journal. Du kan til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår nederst på siden. 
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at få indsigt i de oplysninger, der omhandler dig og dit forløb. Såfremt der forefindes urigtige eller vildledende oplysninger, har du ret til at kræve disse rettet eller slettet. Du har ligeledes ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, hvis det ønskes. Samtidig kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. På forespørgsel har du ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra den dataansvarlige uden hindring. 
 
Du har mulighed for at klage over behandling af oplysninger og data vedrørende dig. En eventuel klage skal indgives til Data tilsynet jf. Persondataloven paragraf 58, stk 1. 

bottom of page